Sepetim (0) Toplam: 0,00TL

Edirne’de 1105/1693-4’te II. Ahmed’in saltanat günlerinde doğan İbrâhîm Efendinin büyük dedesi Manisalı Eskici (Semerci) Dede, dedesi Şeyh İbrâhîm Gülşenî, babası müderris Şeyh Hacı Mustafa Efendi, amcası Kâmî Mehmed Efendi, kardeşi şair Lebîb Ahmed Efendidir. Böyle ünlülerle dolu bir ailede doğan İbrâhîm Efendi iyi bir eğitim görmüştür. Eğitiminden sonra müderrislik, mahkeme katipliği, kadı ve kadı naipliklerinde bulunmuştur.

La‘lî Mehmed Fenâyî ve Hasan Sezâî, İbrâhîm Efendinin şeyhleridir. Dîvânında yazdığı şiirlerden mensup olduğu tarikat dışında Mevlevîlik, Kâdirîlik, Halvetîlik, Celvetîlik vb. tarikatlarla da ünsiyeti olduğu anlaşılmaktadır.

Eski Zağra kadılığından sonra Kesri ya da Erkeri Kesri diye bilinen bir köyde tekke yaptırmış, 118/1774 tarihinde burada vefat etmiştir. Ölümüne kim tarafından yazıldığını bilmediğimiz “Nazîrâ-yı edîb” tamlaması tarih düşürülmüştür.[1]

 

[1]        Verilen bilgiler Nazîr İbrâhîm konusunda oldukça ayrıntılı bilgilere yer verilen Necdet Şengün, Nazîr İbrahim ve Dîvânı, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, İzmir, 2006 künyeli tezden özetlenmiştir. Ayrıca bkz. a.y., “Balkanlarda Edirneli Bir Kadı Şair: Nazîr İbrahim Gülşenî”, Osmanlı İlim, Düşünce ve Sanat Dünyasında Balkanlar, İstanbul, 2014, s. 607-24.

 

Nazîr İbrâhîm - Yazarın kitapları

Kapat