Sepetim (0) Toplam: 0,00TL

EL-HÂCC İBRÂHÎM

1826 yılında İstanbul’da doğdu. Mekke’de Şeyh Şinkîtî’den Arap dili ve edebiyatı ile belâgat dersleri aldı. Devlet memûriyetinde İstanbul ve Erzurum’da çeşitli görevlerde bulundu. 1882 yılında emekli olduktan sonra İstanbul’da rüşdiye düzeyinde Dârü’t-Ta‘lîm adındaki dil mektebini açtı; bu mektepte Türkçe yazılmış Arapça gramer kitaplarını okutarak iki senede mükemmel derecede Arapça öğrenilebileceğini gösterdi. Bunun yanında Dâru’ş-Şafaka, Mekteb-i Hukûk ve Mekteb-i Mülkiyye’de de edebiyat, belâgat, hitâbet, kitâbet dersleri verdi. 1888 yılında İstanbul’da öldü. Dil, edebiyat ve belâgat tedrîsi üzerine Tafsîlü’t-Te’lîf fî-Tavzîhi Mesâ’ili’t-Tasrîf, Sarf Tercümesi, Nahv Tercümesi, Hikemiyyât-ı ‘Arabiyye (mecmûası), Edebiyyât-ı ‘Osmâniyye, Hadîkatü’l-Beyân, Temyîz-i Ta‘lîkât ve Şerh-i Belâgat adlı eserleri bulunmaktadır.

 

el-Hâcc İbrâhîm - Yazarın kitapları

Kapat